19 of 27
@kitchen magazine

Ango Home Studio (Ango)

Architecural staircase to the 3rd floor @kitchen magazine

Ango Home Studio

Story by Ango

Photo: @kitchen magazine

Architecural staircase to the 3rd floor