19 of 27
@kitchen magazine

Ango Home Studio (Ango)

Architecural staircase to the 3rd floor @kitchen magazine