18 of 34
©Yoshihiro Koitani

Futabasou Apartments (Masashi Miyamoto Architects / mmar)

©Yoshihiro Koitani

Futabasou Apartments

Story by Masashi Miyamoto Architects / mmar

Photo: ©Yoshihiro Koitani

New Catalogue