2 of 34
©Yoshihiro Koitani

Futabasou Apartments (Masashi Miyamoto Architects / mmar)

©Yoshihiro Koitani